trešdiena, 2019. gada 9. janvāris

Par izmaiņām audzēkņu vecāku līdzdalības maksājuma iekasēšanas kārtībā un par audzēkņu vecāku informēšanu

Cienījamie vecāki!

2018. gada novembrī Bērnu un jauniešu centrā “Mīlgrāvis” (turpmāk – Iestāde) tika veikta tematiskā pārbaude par audzēkņu vecāku līdzdalības maksājumu (maksājumi par pulciņiem) iekasēšanas kārtību.
Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka maksājumu iekasēšanas kārtība mūsu Iestādē neatbilst Rīgas Domes 23.10.2012. lēmuma Nr. 5376 “Par līdzfinansējuma apmēru interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs” prasībām. Līdz šim vecāku līdzmaksājums Iestādē tika iekasēts par katru bērnu neatkarīgi no apmeklējamo pulciņu skaita, kas ir nekorekti un pretrunā ar augstākminēto lēmumu. Iestādes administrācijai uzdots par pienākumu nekavējoties novērst šo nepilnību.

Līdz ar visu augstākminēto, sākot ar 01.01.2019. audzēkņu vecākiem ir jāveic līdzdalības maksājums 2,00 EUR apmērā mēnesī par katru pulcinu, kurā piedalās bērns.
Informējam, ka spēkā paliek noteikumi par audzēkņu atbrīvošanu no līdzmaksājuma vai līdzmaksājuma summas samazināšanu.
Lūdzam pievērst uzmanību ka gadījumā, ja Jūsu bērns pārtrauc apmeklēt nodarbības pulciņā, par to ir obligāti jāinformē Iestādi. Atteikumu no pulciņa var iesniegt:
 klātienē Iestādes lietvedības pārzinei 208. kab. vai informējot viņu telefoniski pa tālrn. 67704166;
 nosūtot uz e-pastu mjcmds@riga.lv (lūdzam norādīt Jūsu personas datus un audzēkņa vārdu, uzvārdu, personas kodu, pulcina nosaukumu);
 informēt pulciņa skolotāju.
Par laiku līdz brīdim, kamēr atteikums nav saņemts, ir jāveic vecāku līdzdalības maksājums par pulciņu.
Neskaidrību gadījumā, kā arī lai precizētu maksājamo līdzdalības maksājuma summu, lūdzam zvanīt Iestādes lietvedības pārzinei pa tālr. 67704166.

Atvainojamies par Jums sagādātajām neērtībām!

BJC “Mīlgrāvis” administrācija